Personal
El personal de Consergeria està compost per 3 professionals d'administració i serveis:
Josep Sanou Solé
Vicenç Galiana Valiente
Òscar Acedo López