Normes d'organització i funcionament (NOFC)
Les Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) apleguen el conjunt d'acords i decisions que s'adopten per tal fer possible, en el dia el dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu de centre i en la seva programació anual. És una eina no només per regular la vida en el nostre centre sinó també per garantir la convivència escolar, respectar els drets i deures que atorga la legislació vigent i establir una bona relació entre els diferents sectors de la comunitat escolar. 
Aquest document ha estat aprovat pel Claustre de professors i pel Consell Escolar de l'1 de juliol de 2014. En ser un document viu, aquí podeu consultar l'última reforma aprovada (juliol de 2018).