Llibres i material - curs 2019/20
Si heu de retornar els ECOBOOKS, de qualsevol nivell, anoteu les següents dates: 

Junydijous 27/06/2019,  9:30-14 / 15-17:30, Vestíbul

Setembredijous 05/09/2019, 10-13:30, Vestíbul
Per comprar a Iddink, consulteu el document de més avall.