Justificant de faltes
Per justificar l'absència, els alumnes han de presentar a consergeria el justificant (model més avall) signat pel pare, la mare o bé el tutor legal. El termini màxim de presentació és de 3 dies lectius.