Justificant de faltes
Per justificar l'absència, els alumnes han de presentar, a Consergeria, el justificant (vegeu model més avall) signat per la mare, el pare, o bé el tutor legal. L'alumne/a ha de lliurar el justificant al seu tutor en un termini maxim de tres dies.