Programació General Anual
La Programació General Anual (PGA) és el document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre (PEC), les actuacions concretes per a cada curs. Es fonamenta sobre quatre línies de millora del centre:
  • Millora dels resultats educatius
  • Millora de la cohesió 
  • Millora de la comunicació externa
  • Millora de la comunicació interna
Cadascun dels objectius estan definits amb les actuacions, desenvolupament i indicadors d'avaluació.

 

Consulteu aquí sota la PGA del curs 2018/19.