Proves GESO
Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO), per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa. En aquest enllaç hi trobareu tota la informació necessària per a l'organització d'aquestes proves. 

El Departament d'Educació convoca aquesta prova amb l'objectiu que l'aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes. Us recomanem que visiteu el web del Departament d'Educació.