Optatives 2n ESO
Les matèries optatives són matèries que l’alumne/a pot escollir. A 2n d’ESO impliquen 2 hores a la setmana i tenen una durada quadrimestral. Això vol dir que només poden realitzar dues matèries optatives al llarg del curs. Serveixen per iniciar, reforçar o ampliar la resta de matèries del currículum. El contingut d’aquestes matèries es pot consultar en el document de més avall. 

RECORDEU:
  • La tria d’una matèria no implica l’assignació directa, ja que depèn del nombre d'alumnes que sol·licitin l’optativa. L’equip de professors/tutors de 2n d’ESO les adjudicarà procurant respectar la tria dels alumnes, però també aplicant altres criteris pedagògics i equilibrant els diferents grups.
  • En el cas de triar Francès o Alemany, la matèria es farà obligatòriament al llarg de tot el curs i de tota l’etapa, de 1r a 4t d’ESO, ja que és una matèria que necessita continuïtat.
  • Les optatives de reforç dels àmbits lingüístic (Aprender a aprender) i matemàtic (Matemàtiques aplicades a l'entorn) s'assignaran d'acord amb la recomanació dels professors i orientadors del centre.

Properament padreu accedir al formulari que us permetrà triar les optatives del 2n quadrimestre. 
Empleneu-lo i envieu-lo ABANS del xxx.